وعده ما 22 بهمن

در غرفه‌های جنبش مردمی ممانعت از جنگ با خدا:در سال‌روز انقلاب سیاسی اسلام می‌رویم برای انقلاب اقتصادی اسلام

امضای الکترونیکی طومار بیانیه
جنبش مردمی ممانعت از جنگ با خدا
پخش زندهگزارش زنده

فجر اقتصادی

جنبش مردمی ممانعت از جنگ با خدا